Onze partners

Samenwerking met andere partijen is essentieel voor het Juridisch Loket. Door naar elkaar te verwijzen, kennis uit te wisselen en gezamenlijk problemen te signaleren, helpen wij u vooruit.

Adviespunt Klokkenluiders

Adviespunt Klokkenluiders

Fraude, corruptie, intimidatie, milieudelicten, discriminatie, overtreding van veiligheidsvoorschriften, slechte zorg aan hulpbehoevenden, kartelvorming. Dit soort misstanden aankaarten is niet gemakkelijk.

(Potentiële) melders van een misstand kunnen daarom voor advies en ondersteuning terecht bij het Adviespunt Klokkenluiders. Als onafhankelijke instantie adviseren zij mensen binnen de overheid en uit het bedrijfsleven bij de stappen die zij kunnen zetten. Dit doen zij in alle vertrouwelijkheid. En gratis.

Adviespunt Klokkenluiders

ANBO

ANBO

ANBO zet zich in voor emancipatie en zeggenschap van senioren over hun leven. De overheid heeft een belangrijke rol in het garanderen van de rechten van senioren op vele terreinen. Daarom voert ANBO een lobby naar de politiek, zowel landelijk, provinciaal als lokaal.

ANBO

ANWB Rechtshulp

ANWB Rechtshulp

ANWB Rechtshulp geeft haar leden gratis online juridisch advies op het gebied van verkeer, recreatie en toerisme via het expert-platform. Op de website van ANWB vindt u meer informatie over deze onderwerpen.

Via de Verkeersslachtofferlijn krijgen verkeersslachtoffers gratis advies over de juridische afhandeling na een ongeval en over het verhalen van eventuele schade en smartengeld.

ANWB Rechtshulp

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een toezichthouder van de overheid en houdt in de gaten wat er speelt bij consumenten en bedrijven. ACM controleert of bedrijven zich aan de regels houden, zodat ze eerlijk met elkaar concurreren. Consumenten kunnen terecht bij ConsuWijzer, het loket van ACM.

Zij krijgen daar advies hoe zij hun recht kunnen halen en kunnen meldingen doen over bedrijven die zich niet aan de regels houden.

Autoriteit Consument & Markt

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt en bewerkt gegevens met als doel om statistieken te publiceren voor praktijk, beleid en wetenschap. Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese statistieken.

De informatie die het CBS publiceert, omvat vele maatschappelijke aspecten, van macro-economische indicatoren als economische groei en consumentenprijzen, tot de inkomenssituatie van personen en huishoudens.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Stichting de Clinic

Stichting de Clinic

Stichting de Clinic is een gespecialiseerde rechtswinkel op het gebied van Technologie, Media en Communicatie.

U kunt hier terecht met uw vragen over bijvoorbeeld auteursrecht, merkenrecht of privacy op internet.

De Clinic geeft gratis juridisch advies.

Stichting de Clinic

Consumentenbond

Consumentenbond

De Consumentenbond komt op voor de belangen van alle consumenten. Op deze website vindt u informatie over verschillende producten; wat is de beste koop? Daarnaast vindt u informatie over de regels rond de koop en verkoop van producten en wat u kunt doen wanneer u vindt dat u niet op de juiste manier behandeld bent.

Consumentenbond

ConsuWijzer

ConsuWijzer

Bij ConsuWijzer kunt u als consument gratis informatie en advies krijgen. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat u problemen hebt met een bedrijf. U kunt dit melden bij ConsuWijzer. ConsuWijzer geeft u dan advies over hoe u dit kunt oplossen. Met dat advies weet u waar u recht op hebt en hoe u dat recht kunt halen.

ConsuWijzer

Europees Consumenten Centrum

Europees Consumenten Centrum

Het ECC houdt zich bezig met Europees consumentenrecht. Hier kunt u terecht wanneer u klachten heeft over ondernemers buiten Nederland.

Europees Consumenten Centrum

De Geschillencommissie

De Geschillencommissie

De Geschillencommissie is dé instantie voor consumenten en zakelijke geschillen in Nederland. Het doel is het oplossen van geschillen op een goedkope, snelle, laagdrempelige en eenvoudige manier. De Geschillencommissie is onafhankelijk en onpartijdig.

Op de website van De Geschillencommissie vindt u meer informatie. Ook kunt u (digitaal) uw klacht indienen.

De Geschillencommissie

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht (HU) leidt hoogwaardige professionals op en werken daarnaast, door ondernemerschap en kennisontwikkeling, aan de innovatie van de beroepspraktijk.

Hogeschool Utrecht

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Alle notarissen en kandidaat-notarissen in Nederland zijn verenigd in de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Dit is een publiekrechtelijke organisatie met als belangrijkste taak de zorg voor een goede beroepsuitoefening. De website knb.nl, geeft corporate informatie van en over KNB, zoals dossiers, standpunten en nieuws.

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Het LBIO werkt in opdracht van de minister voor Jeugd en Gezin. Hun werk richt zich vooral op de inning van alimentatie. Op deze website vindt u alle informatie rond het betalen van alimentatie en op welke manier het LBIO u kan ondersteunen wanneer u de alimentatie waar u recht op heeft niet ontvangt.

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Landelijk Studenten Rechtsbureau

Landelijk Studenten Rechtsbureau

Het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) geeft gratis juridisch advies aan studenten op het gebied van onderwijs, werken en wonen. Bij het LSR zijn rechtsbureaus uit studentensteden aangesloten, deze rechtsbureaus behandelen individuele rechtsvragen. Zaken waarbij een groep studenten wordt getroffen worden behandeld door het LSR.

Landelijk Studenten Rechtsbureau

De Letselschade Raad

De Letselschade Raad

In De Letselschade Raad (voorheen het Nationaal Platform Personenschade) werken instanties samen die in de praktijk met verkeersslachtoffers te maken krijgen. Op deze website vindt u informatie over alles wat er na een verkeersongeval op u af kan komen en welke mogelijkheden u heeft om te handelen na het ongeval.

De Letselschade Raad

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

Het Nibud richt zich daarbij vooral op consumenten, maar ook op professionals die werken bij de overheid en de financiële en maatschappelijke dienstverlening.

Daarnaast doet het Nibud onderzoek naar de geldzaken van consumenten.

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

De Nationale Ombudsman

De Nationale Ombudsman

De Nationale ombudsman beschermt de burger tegen onbehoorlijk overheidsoptreden. Wanneer u klachten heeft over de manier waarop u behandeld wordt door een van de overheidsinstellingen kunt u deze hier indienen.

De Nationale Ombudsman

NCRV - Recht in de regio

NCRV - Recht in de regio

In het tv-programma 'Recht in de regio' van de NRCV geven onze juristen samen met 'de rijdende rechter' mr. Frank Visser gratis juridisch advies in uiteenlopende zaken.

Daarnaast blogt Inge Ketelaars, jurist van het Juridisch loket Den Bosch, op de website van de NCRV. Zij schrijft afgewisseld door mr. Frank Visser, een blog over actuele juridische kwesties.

NCRV - Recht in de regio

Nederlands Mediation Instituut

Nederlands Mediation Instituut

Het Nederlands Mediation Instituut (NMI) is de onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland. Het belangrijkste doel van de NMI is het stimuleren van mediation. U vindt op deze website een overzicht van mediators en informatie over klachtenprocedures.

Nederlands Mediation Instituut

Nederlandse Orde van Advocaten

Nederlandse Orde van Advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten (de Orde) is de beroepsorganisatie van alle advocaten in Nederland. Op hun website staat een zoekmachine waarin alle Nederlandse advocaten te vinden zijn. Het Juridisch Loket gebruikt deze bijvoorbeeld om klanten door te verwijzen wanneer dat nodig is.

Nederlandse Orde van Advocaten

Nederlandse Woonbond

Nederlandse Woonbond

De Woonbond is de belangenorganisatie van huurders en woningzoekenden. Zij staan onder andere huurders bij die klachten hebben.

Nederlandse Woonbond

Raad voor Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand houdt toezicht op de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand door het Juridisch Loket, mediators en advocaten. Dat betekent dat mensen die geen advocaat of mediator kunnen betalen subsidie kunnen krijgen van de Raad voor Rechtsbijstand.

Raad voor Rechtsbijstand

De Rechtspraak

De Rechtspraak

Rechtspraak.nl is de website van de Rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden. Via deze site heeft u direct toegang tot de sites van alle rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep, het College van beroep voor het bedrijfsleven en de Raad voor de rechtspraak. Naast algemene informatie over de rechtspraak in Nederland en de publicatie van uitspraken vindt u op deze site ook informatie over de deelnemende instanties zelf.

De Rechtspraak

Rijksoverheid

Rijksoverheid

De Rijksoverheid werkt aan een rechtvaardige, ondernemende en duurzame samenleving.
Het Juridisch Loket werkt samen met:

- Ministerie van Veiligheid en Justitie
- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- Ministerie van Infrastructuur en Milieu
- Autoriteit Consument & Markt
- Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
- Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
- Raad voor de Kinderbescherming

Rijksoverheid

Schadefonds Geweldmisdrijven

Schadefonds Geweldmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel een financiële tegemoetkoming, en erkent daarmee het onrecht dat hen is aangedaan. Zo draagt het Schadefonds bij aan herstel van vertrouwen.

Schadefonds Geweldmisdrijven

Sociaal Raadsliedenwerk

Sociaal Raadsliedenwerk

Sociaal Raadsliedenwerk (SRW) geeft informatie en advies over sociaal juridische onderwerpen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld belastingen, sociale zekerheid en wonen. De dienstverlening bestaat uit informatie en advies, maar ook bijvoorbeeld uit hulp bij het schrijven van brieven en bezwaarschriften.

Sociaal Raadsliedenwerk

Sociale Verzekeringsbank

Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert wetten en regelingen uit van de overheid. Het gaat hierbij om regelingen waarbij mensen geld ontvangen. Denk aan AOW-pensioen of kinderbijslag.

Sociale Verzekeringsbank

Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven wil dat iedereen in Nederland kan lezen en schrijven. Helaas hebben 1,5 miljoen volwassenen hier grote moeite mee en kampen ook veel kinderen met taalproblemen. Door samen te werken met verschillende organisaties probeert de stichting het probleem laaggeletterdheid te bestrijden.

Stichting Lezen & Schrijven

Stimulansz

Stimulansz

Zozithetmet.nl is het startpunt voor al uw vragen over werk, inkomen, gezondheid, zorg en welzijn. Op deze website vindt u betrouwbare, begrijpelijke informatie.

Deze website wordt gemaakt door Stimulansz, kennis- en informatiecentrum op het terrein van werk, inkomen, zorg en welzijn.

Stimulansz

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voert in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit. Denk hierbij aan WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ en Ziektewet. Op de website van het UWV vindt u dan ook alles over deze regelingen.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

UWV WERKbedrijf

UWV WERKbedrijf

UWV WERKbedrijf is het onderdeel van UWV voor arbeidsbemiddeling en re-integratie. Samen met gemeenten ondersteunen zij werkzoekenden met advies, informatie en re-integratiemiddelen. Werkgevers kunnen bij hun vraag naar personeel rekenen op dienstverlening op maat.

Werk.nl is de website van UWV WERKbedrijf. Hier vindt u alles over werk zoeken. Daarnaast vindt u hier algemene informatie over de rechten en plichten van werknemers en werkzoekenden. Verder staan op deze website vacatures.

UWV WERKbedrijf

VARA Kassa

VARA Kassa

Kassa is een kritisch consumenten tv-programma van de VARA met actuele reportages, tests en individuele problemen.

Onze juristen geven regelmatig juridisch advies in de uitzending van VARA Kassa.

VARA Kassa

Wijzer in geldzaken

Wijzer in geldzaken

Wijzeringeldzaken.nl wijst u de weg naar betrouwbare informatie over financiële zaken. Het platform Wijzer in geldzaken is een initiatief van de Rijksoverheid, waarin ruim 40 partijen samenwerken aan de financiële bewustwording van Nederland. Hare Majesteit Koningin Máxima is sinds 2010 erevoorzitter van het platform.

Tot juni 2013 was als proef het Geldloket in het Juridisch Loket Den Bosch gevestigd. Op basis van de resultaten van de proef is besloten om de Geldloketten vooralsnog niet landelijk uit te rollen.

Wijzer in geldzaken

Heeft u vragen over onze samenwerkingen?

Helen Huydecoper

helpt u graag verder

Manager Ontwikkeling Dienstverlening
hhuydecoper@juridischloket.nl
030 232 64 10
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.