Toename klantcontacten en daling doorverwijzingen bij het Juridisch Loket

dinsdag 27 januari 2009

Utrecht, 27 januari 2009 - Ruim 94% van alle juridische vragen worden door het Juridisch Loket afgehandeld en buiten een gerechtelijke procedure gehouden. Opvallend is te noemen dat het aantal doorverwijzingen naar een advocaat, mediator of andere externe partij met 4% gedaald is ten opzichte van 2007. Dit terwijl het aantal klantcontacten van het Juridisch Loket in 2008 met 8% gestegen is ten opzichte van het voorgaande jaar. Met het geven van gratis juridische informatie en advies zijn in 2008 landelijk 644.548 klantcontacten gegenereerd. Het Juridisch Loket had in 2008 als doel 535.000 klantcontacten te realiseren om mensen te helpen met het gratis beantwoorden van hun juridische vragen. Dit aantal is ruim bereikt en met 120% van de jaardoelstelling ver boven verwachting.

Van de mensen die in 2008 een juridische vraag stelden bij het Juridisch Loket, deed 58% dit via de telefoon. Een groeiend aantal mensen, ruim 14% meer dan vorig jaar, stelde een vraag aan de balie bij één van de dertig vestigingen van het Juridisch Loket in Nederland. Het stellen van een vraag per e-mail is ten opzichte van 2007 sterk gestegen met 43%. Van het uitdiepen van de vraag in de vorm van een persoonlijk spreekuur op kantoor van de vestiging wordt minder gebruik gemaakt, maar vormt hiermee toch nog 23% van de dienstverlening.

De meeste vragen concentreerde zich in 2008 op het verbintenissenrecht, het arbeids- en ontslagrecht en het personen- en familierecht. Ook bij het Juridisch Loket valt op dat er een stijging is waar te nemen ten opzichte van vorig jaar voor het aantal vragen met betrekking tot arbeids- en ontslagrecht. Stabiel te noemen is het aantal vragen over huur- en woonrecht, vreemdelingenzaken en sociale zekerheid (uitkeringen).

Naast het gratis verstrekken van informatie en advies en indien nodig doorverwijzen naar een advocaat, verwijst het Juridisch Loket ook door naar een mediator. De unieke service bestaat uit het benaderen van beide partijen rondom het conflict door de juridische medewerkers en daarna het aanbieden van een geschikte mediator uit het verwijsarrangement van de Raad voor Rechtsbijstand in de regio. Ten opzichte van 2007 is het aantal doorverwijzingen naar mediation gestegen met 16%. Uiteindelijk heeft het Juridisch Loket 5.708 voorstellen tot mediation gedaan aan klanten. In 2.765 zaken wilden klanten hiervan gebruik maken. Van deze zaken werden er 2.311 verwezen naar een mediator binnen het zogenoemde verwijsarrangement en 108 zaken naar een mediator buiten het verwijsarrangement. De overige 346 zaken zijn opgelost zonder mediator. De voornaamste redenen van klanten om niet voor mediation te kiezen zijn de grote mate van escalatie van het conflict of het ontbreken van onderhandelingsbereidheid. De klanten die wel naar een mediator gaan, hebben een grote kans op een tevreden resultaat. Uit de cijfers blijkt dat 70% van de conflicten geheel en nog eens 5% gedeeltelijk in overeenstemming wordt opgelost.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.