Juridisch Loket omarmt mogelijkheden verbreding en versterking eerstelijn

vrijdag 03 juni 2016

Afgelopen dinsdag verscheen de kabinetsreactie op het rapport over de herijking van de rechtsbijstand van de commissie Wolfsen. Het Juridisch Loket ziet voornamelijk positieve aanknopingspunten maar stelt vraagtekens bij de positionering van het Juridisch Loket en de tijd waarbinnen de voorstellen gerealiseerd moeten worden.

In het toekomstige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand is een centrale en prominente rol voor het Juridisch Loket weggelegd, zo blijkt uit de kabinetsreactie. Het Juridisch Loket kan dan nog beter op de vraag van de burger inspelen en juicht dit standpunt dan ook toe. Daarnaast ziet het Juridisch Loket ook mogelijkheden voor verbetering van laagdrempelige rechtsbijstand in een verdergaande samenwerking met andere partijen, maar betwijfelt of het mogelijk is om de verbeteringen in het voorgestelde tijdsbestek te realiseren.
 
Het Juridisch Loket vindt het van groot belang dat de onafhankelijkheid van de eerstelijns juridische dienstverlening ook in de toekomst bewaakt wordt. In de brief van de Minister ziet het Juridisch Loket echter onvoldoende waarborgen.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.