Indexering alimentatie 2015

woensdag 31 december 2014

Ieder jaar verandert de overheid de alimentatie. De alimentatie wijzigt mee met de stijgende lonen en kosten. Per 1 januari 2015 is de verhoging 0,8%. Dit geldt voor de partner- en kinderalimentatie.

Als u of de kinderen alimentatie krijgen, moet de betaler de verhoging toepassen. Samen maakt u andere afspraken over de indexering.

Tips:

  • Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) berekent u zelf wat het juiste bedrag aan alimentatie is.
  • U kunt tot 5 jaar terug de verhoging van uw ex-partner eisen. Dit maakt u in een gesprek of via een (aangetekende) brief kenbaar maken. Als uw ex het nieuwe bedrag niet betaalt, neem dan contact op met het LBIO. Zij innen gratis de alimentatie voor u.
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.