Extra schoolvakantie

maandag 19 mei 2014

Ieder kind ouder dan vijf jaar is leerplichtig. Dit betekent dat u uw kinderen niet zomaar mee op vakantie mag nemen buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet.

Uitzondering
Er zijn uitzonderingen  op de leerplicht. Wilt u uw kind buiten de vakantie van school houden, dien dan bij de schooldirectie een verzoek in voor een 'beroep op vrijstelling'.

Uw verzoek moet minstens aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het moet gaan om een gezinsvakantie.
  • U kunt niet binnen de schoolvakanties op vakantie door het beroep van u of uw partner. 
  • Het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie.

Vrijstelling
Soms krijgt uw kind vrijstelling  van de plicht om naar school te gaan. Dan is er geen sprake van schoolverzuim of spijbelen. U mag uw kind afwezig laten zijn als het schoolhoofd vooraf toestemming geeft.

Meer weten?
Meer informatie over op vakantie gaan buiten de schoolvakantie en vrijstelling van de leerplicht leest u op de website van Rijksoverheid.

 

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.