Dubbele kosten overgang IB-groep worden kwijtgescholden

vrijdag 16 april 2010

Voor sommige mensen brengt de de naamsverandering van de IB-groep naar DUO dubbele kosten met zich mee. De klachten, die wij hierover hebben ontvangen, hebben wij gebundeld en De Nationale Ombudsman ingelicht.

De bemoeienis van De Nationale Ombudsman heeft er nu voor gezorgd dat DUO de dubbele deurwaarderskosten kwijt scheldt. Dit geldt alleen dan wanneer u een klacht indient over deze dubbele kosten. Voor het indienen van deze klacht hebben wij een voorbeeldbrief opgesteld. Stuur deze brief dan aan de klachtenfunctionaris van DUO. Stuur ook een kopie van de betekening mee waaruit blijkt dat u dubbele kosten heeft. Een postzegel plakken is niet nodig, want u stuurt de brief naar een antwoordnummer.

Ook de mensen die zich al eerder bij ons gemeld hebben met deze klacht adviseren we deze brief te sturen.

Let op:

De kwijtschelding van de kosten geldt alleen voor mensen die een brief van de deurwaarder hebben ontvangen waarin enkel de kosten voor de naamsverandering van IB-groep naar DUO berekend worden. 

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.