Zijn er gevolgen voor mijn inkomen als ik ga samenwonen?

Als u gaat samenwonen, kan dat gevolgen hebben voor uw inkomen of uitkering. Deze wijziging in uw gezinssituatie kan een aanleiding zijn om uw uitkering of toeslag te verhogen of te verlagen.

Kies uw situatie:

Ons advies:

Als samenwonende krijgt u minder AOW dan als alleenwonende. De overheid gaat ervan uit dat het leven voor een alleenstaande duurder is, dan voor mensen die de kosten van wonen en levensonderhoud met elkaar kunnen delen. Daarom is de AOW-uitkering voor een alleenstaande gelijk aan 70% van het minimumloon. Voor een gehuwde of samenwonende is dat 50% van het minimumloon.

Krijgt u AOW en gaat u samenwonen, dan bent u verplicht dit bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te melden. Doet u dit niet, dan kunt u vervolgd worden wegens fraude. U moet uw uitkering terugbetalen en kan het zijn dat u een boete opgelegd krijgt.

Let op:

Ook als u met een broer, zus, grootouder of kleinkind in dezelfde woning woont (en daar ook staat ingeschreven), telt u voor de AOW als samenwonend. Voor de AOW woont u niet samen:

 • Als u een kostganger of huurder in huis heeft van wie u kostgeld of huur ontvangt. Dit moeten commercieel geloofwaardige bedragen zijn, die met de jaarlijkse huurverhogingen mee gaan.
 • Als u uitsluitend samenwoont met uw eigen kind of met uw vader of moeder. In dat geval wordt u (allebei) als alleenstaande beschouwd. Wanneer u met drie of meer meerderjarige personen samenwoont, wordt u voor de AOW allemaal als alleenstaande beschouwd.

Meer informatie over AOW en samenwonen vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Ons advies:

Als u gaat samenwonen, kijkt de Sociale Dienst van uw gemeente naar het inkomen en het vermogen van uw partner. Gaat u samenwonen met iemand die meer verdient dan de bijstandsnorm voor samenwonenden? Dan heeft u geen recht meer op een bijstandsuitkering. Heeft uw nieuwe partner geen inkomen, maar wel vermogen boven de vrijstellingsgrens? Dan vervalt uw recht op een uitkering ook.

Gaat u samenwonen met iemand die ook een bijstandsuitkering ontvangt, dan gaat uw uitkering omlaag. U kunt de kosten van wonen en het levensonderhoud delen met uw nieuwe partner. Krijgt u bijstand en gaat u samenwonen, dan bent u verplicht dit bij de Sociale Dienst te melden. 

Doet u dit niet, dan kunt u vervolgd worden wegens uitkeringsfraude. U moet dan uw uitkering terugbetalen en kan het zijn dat u een boete opgelegd krijgt. In sommige gemeenten kunt u samenwonen op proef. Dat betekent dat u een periode mag samenwonen met behoud van uw uitkering. Voor meer informatie kunt u trecht bij uw gemeente.

Voor de bijstand woont u samen als u in dezelfde woning leeft en een gezamenlijke huishouding heeft. Van samenwonen in de vorm van een gezamenlijke huishouding is sprake als beide partners hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en er sprake is van wederzijdse verzorging (financieel dan wel op andere wijze). Voor de Bijstand woont u niet samen:

 • Als u een kostganger of huurder in huis heeft van wie u kostgeld of huur ontvangt. Dit moeten commercieel geloofwaardige bedragen zijn, die met de jaarlijkse huurverhogingen mee gaan. De huur telt voor de Sociale Dienst wel mee als inkomen.
 • Als u samenwoont met uw eigen kind of met uw vader of moeder.
 • Als u samenwoont met een familielid in de tweede graad (broer, zus, grootouder, kleinkind) en een van beide verzorgt de ander. Er moet dan wel sprake zijn van door een professionele organisatie geïndiceerde zorg.

Let op:

Door de invoering van de ‘kostendelersnorm’ in de bijstand, kan uw bijstandsuitkering lager worden als er meer personen van 21 jaar of ouder het hoofdverblijf hebben in dezelfde woning. Meer informatie over de kostendelersnorm vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie over bijstand en samenwonen vindt u op de website Rechtopbijstand.nl.

Ons advies:

Voor uw WW-, WAO- of WIA-uitkering heeft samenwonen geen financiële gevolgen. Alleen als u een toeslag op een van deze uitkeringen ontvangt, dan telt uw gezinsituatie weer wel mee. Dat kan betekenen dat de aanvulling op uw uitkering vanuit de Toeslagenwet geheel of gedeeltelijk komt te vervallen.

Ons advies:

Samenwonen kan gevolgen hebben op het recht en eventueel de hoogte van zorg- en huurtoeslag. Dat betekent niet altijd dat de zorg- en huurtoeslag volledig komen te vervallen.

Meer informatie over samenwonen en toeslagen kunt u op de website van de Belastingdienst vinden. 

Ons advies:

Als u gaat samenwonen met een nieuwe partner op een manier die te vergelijken is met een huwelijk, dan hoeft uw ex-partner de partneralimentatie niet meer te betalen. Belangrijke criteria hiervoor zijn:

 • De duurzaamheid van de relatie
 • Een gemeenschappelijke huishouding
 • Het elkaar verzorgen

Let wel: niet elke nieuwe samenleefsituatie betekent het einde van de partneralimentatie. Lees meer over de gevolgen van samenwonen voor uw  partneralimentatie bij Nieuwe partner: meer of minder alimentatie?

Veelgestelde vragen

 • Wel of geen fiscaal partnerschap?

  Per 1 januari 2011 kunt u niet meer kiezen tussen apart aangifte doen of fiscaal partnerschap. U bent wèl of géén fiscaal partners afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Woont u ongetrouwd samen en staat u allebei op hetzelfde adres bij de gemeente ingeschreven? Dan bent u fiscale partners als u aan één of meer van de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft samen een notarieel samenlevingscontract. U moet dan allebei 18 jaar of ouder zijn.
  • U heeft samen een kind.
  • U of uw partner heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend.
  • U staat als partners geregistreerd bij een pensioenfonds.
  • U bent allebei eigenaar van de woning die uw hoofdverblijf is.
  • U was het jaar ervoor al fiscale partners.

  Let op:

  Woont u samen met uw eigen kind of met een van uw ouders? Dan kunt u alleen maar fiscale partners zijn met deze persoon als u op 31 december van het jaar ervoor allebei 27 jaar of ouder was.  

  Fiscaal partnerschap biedt de volgende voordelen:

  • Bij uw aangifte inkomstenbelasting mag u een aantal inkomsten en aftrekposten verdelen zoals u wilt. Zo kunt u optimaal gebruikmaken van alle heffingskortingen en aftrekmogelijkheden. Dat is met name gunstig als de ene fiscale partner (veel) meer inkomen heeft dan de andere.
  • Voor de vermogensrendementsheffing (box 3) heeft u recht op dezelfde dubbele vrijstelling als gehuwden en geregistreerde partners.

  Meer informatie over fiscaal partnerschap vindt u op de website van de Belastingdienst.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Samenwonen
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.