Wie regelt de erfenis?

De erfenis wordt door de erfgenamen gezamenlijk afgewikkeld, tenzij er in een testament iets anders is bepaald. In een testament kan een executeur zijn benoemd. De executeur heeft dan de taak om de nalatenschap te regelen.

In het testament staat ook beschreven wat de executeur wel of niet mag. Is er geen executeur benoemd, dan moeten de erfgenamen de erfenis dus gezamenlijk afhandelen. De erfgenamen kunnen wel een erfgenaam aanwijzen die de erfenis afwikkelt. Dat kan met een boedelvolmacht. 

Tijdens het afwikkelen van de erfenis kunnen instanties vragen om een verklaring van erfrecht. Vaak vraagt de bank om een verklaring van erfrecht. Ook een verzekeraar of een pensioenfonds kan hierom vragen. 
 

Veelgestelde vragen

 • Wat is een boedelvolmacht?

  De erfgenamen zijn samen verantwoordelijk voor het regelen van de erfenis, tenzij er in het testament iets anders is bepaald. Vaak is het niet handig om alles samen te regelen. Daarom is het gebruikelijk dat de erfgenamen één erfgenaam aanwijzen. Die erfgenaam krijgt dan de volmacht om de erfenis af te wikkelen. Zo’n volmacht wordt 'boedelvolmacht' genoemd.

 • Wat is een verklaring van erfrecht?

  In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. Als er een executeur is, dan wordt het een 'verklaring van executele' genoemd. Een notaris kan zo’n verklaring maken. Soms heeft u voor de bank een verklaring van erfrecht nodig. Hiermee kan u als erfgenaam aantonen dat u recht heeft op het banktegoed van de overledene. Meer informatie over verklaring van erfrecht vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Wat is een codicil?

  Een codicil is een handgeschreven, gedateerde en ondertekende verklaring. Door middel van een codicil kan iemand sieraden, boeken, verzamelingen, documenten, kledingstukken, meubelstukken of andere voorwerpen die behoren tot de eigen inboedel, na overlijden nalaten aan een persoon en/of een instelling. De goederen moeten nauwkeurig en stuk voor stuk in het codicil worden beschreven.

  Een codicil heeft dezelfde rechtsgeldigheid als een testament, maar het hoeft niet door een notaris te worden opgemaakt. Een kopie ervan kan bij een notaris in bewaring worden gegeven. Dit is niet verplicht, maar wel verstandig. De notaris kan dan aangeven dat het codicil echt van u afkomstig is.

  Wijziging van een codicil is mogelijk door een nieuwe te maken en het oude te vernietigen. Opzettelijke vernietiging van een codicil zonder toestemming van de erflater is een misdrijf. De erfgenaam verliest hierdoor zijn erfgenaamschap.

 • Is een notaris verplicht?

  Het inschakelen van een notaris kan in aantal gevallen verstandig zijn, maar het is vaak niet verplicht. Hierop zijn enkele uitzonderingen.

  Bij de afwikkeling van een erfenis is een notaris verplicht:

  • Wanneer een van de erfgenamen minderjarig is
  • Als er erfgenamen zijn die niet het vrije beheer over hun vermogen hebben (curatele)
  • Wanneer er registergoederen (zoals een huis) moeten worden verdeeld.

  Bij dreigende ruzie tussen erfgenamen kunt u een notaris inschakelen om te bemiddelen. Eventueel kunt u ook kiezen voor mediation.

 • Hoe zit het met erfbelasting?

  Over een erfenis moet meestal belasting betaald worden: erfbelasting (voorheen 'successierechten') genoemd.

  U betaalt erfbelasting als u meer krijgt dan de vrijstelling. Hoe hoog die vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene. In bepaalde situaties hoeft u geen erfbelasting te betalen.

  Lees meer informatie over erfbelasting op de website van de Belastingdienst. Daar vindt u ook de actuele vrijstellingsbedragen, tarieven erfbelasting en een rekenmodule erfbelasting.

 • Wat is een levenstestament?

  Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. In een testament bepaalt u wat er na uw overlijden met uw erfenis moet gebeuren. Een testament geldt pas na overlijden. 

  Een levenstestament geldt echter voor situaties tijdens uw leven. Bijvoorbeeld als u door dementie of coma niet meer in staat bent zelf te handelen. In een levenstestament kunt u iemand aanwijzen die uw belangen in dat geval kan te behartigen.

  Het kan gaan om medische beslissingen of het regelen van uw financiën. Daarnaast kunt u ook persoonlijke wensen opnemen, bijvoorbeeld over de verzorging voor uw huisdieren of het verwijderen van uw profielen op sociale media.

  Op de website “Wie van de drie” van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) vindt u meer uitleg over het opstellen en regelen van een levenstestament. Ook vindt u de brochures "Waar zeg ik JA tegen? en "Wie geeft u het vertrouwen?" en de checklist levenstestament.

 • Meer weten?

  Het erfrecht zit vol haken en ogen. Voor meer informatie en algemene vragen over erfrecht kunt u op werkdagen van 09.00 - 14.00 uur bellen met de Notaristelefoon via 0900 - 346 93 93 (€ 0,80 p/m).

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over de erfenis niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Erfenis
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.