Hoe komt een zorgregeling of omgangsregeling tot stand?

Gaat u scheiden en heeft u samen kinderen? Dan blijft u allebei verantwoordelijk voor hun verzorging en opvoeding. U moet samen afspreken bij wie de kinderen het hoofdverblijf hebben en wanneer de andere ouder de kinderen ziet.

In een zorgregeling of omgangsregeling worden afspraken gemaakt over het contact tussen kind en ouder. Dit wordt vaak vastgelegd in een ouderschapsplan. Hierin staat bijvoorbeeld:

 • Wanneer de kinderen naar welke ouder gaan;
 • Hoelang zij daar blijven;
 • Hoe de schoolvakanties worden geregeld;
 • Wie de kinderen ophaalt en brengt. 

Lukt het niet om samen een zorg- of omgangsregeling op te stellen? Dan kunt u een mediator (bemiddelaar) inschakelen. Komt u er ook via een bemiddelaar niet uit? Dan kunt u de rechter vragen om een zorgregeling of omgangsregeling op te stellen. U heeft daar een advocaat bij nodig.

Ook uw kinderen kunnen de rechter verzoeken om een zorg- of omgangsregeling vast te stellen. Beide ouders moeten zich daar dan aan houden.

Veelgestelde vragen

 • Wat is co-ouderschap?

  Co-ouderschap is de afspraak tussen beide ouders om de dagelijkse opvang en opvoeding van de kinderen zoveel mogelijk gelijk te verdelen. Kinderen zijn dan bijvoorbeeld drie dagen bij de ene en vier dagen bij de andere ouder. Of om de week.

  Co-ouderschap is geen officiële wettelijke term. Uit de rechtspraak volgt dat co-ouderschap een verdeling van de zorg- en opvoedingstaken op 50/50 basis is. Maar het kan ook gaan om een andere regeling. Als de ouders maar ongeveer hetzelfde aandeel in de opvoeding en verzorging van de kinderen hebben.

  De ouders moeten natuurlijk rekening moeten houden met het belang van het kind. Daarnaast zijn de volgende omstandigheden onmisbaar voor het slagen van een co-ouderschapsregeling:

  • een goede ouderschapsrelatie;
  • wederzijds respect en goede afstemming;
  • communicatie tussen de ouders.

  Veel ouders kiezen er bij co-ouderschap voor de kosten van de kinderen en bijvoorbeeld de kinderbijslag te delen. Maar dat hoeft niet. Uitgangspunt blijft dat dat beide ouders bijdragen in de kosten van de kinderen, naar rato van de draagkracht. Het kan in een co-ouderschapssituatie zo zijn dat er een verschil van inkomen (daarmee ook draagkracht) tussen beide ouders is. De ouder die het meest verdiend, zal in dat geval kinderalimenatie betalen.

  Meer informatie over het verdelen van de kosten en financiële tegemoetkomingen bij co-ouderschap vindt u op de website van het Nibud.

 • Wat is een ouderschapsplan?

  Ouders zijn verplicht om bij echtscheiding een ouderschapsplan op te stellen met afspraken over de verzorging, kinderalimentatie en informatie-uitwisseling over hun minderjarige kinderen. Alleen ouders die samenwonen, maar geen gezamelijk gezag over hun kinderen hebben, zijn niet verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

  Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u een handig hulpmiddel om online zelf een echtscheidingplan en ouderschapsplan te maken. 

  Meer informatie over het ouderschapsplan  vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Kan een bestaande zorgregeling of omgangsregeling later worden gewijzigd?

  Ja. Als de omstandigheden veranderen, kan de zorgregeling of omgangsregeling worden gewijzigd. Dat geldt zowel voor regelingen die u onderling hebt afgesproken, als voor regelingen die door de rechter zijn vastgesteld. 

  Ook uw kinderen kunnen de rechter vragen om de zorgregeling of omgansgregeling te veranderen of te beëindigen. Ze kunnen de rechter bellen of een briefje schrijven. Dit kan ook als ze nog geen 12 jaar zijn. De rechter oordeelt over het verzoek. Kinderen kunnen voor hulp eventueel terecht bij een kinderrechtswinkel.

  Een verzoek tot wijziging moet door een advocaat worden ingediend. De rechter kan dan een nieuwe zorgregeling of omgansgregeling vaststellen of de bestaande zorgregeling of omgangsregeling tijdelijk of definitief beëindigen.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Echtscheiding
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.