Hoe komt een zorgregeling of omgangsregeling tot stand?

Gaat u scheiden en heeft u samen kinderen? Dan blijft u allebei verantwoordelijk voor hun verzorging en opvoeding. U moet samen afspreken bij wie de kinderen het hoofdverblijf hebben en wanneer de andere ouder de kinderen ziet. Co-ouderschap is ook een mogelijkheid.

Het beste is om in onderling overleg tot een zorgregeling of omgangsregeling te komen. Lukt dat niet, dan kunt u een bemiddelaar (mediator) inschakelen of de rechter vragen om een zorgregeling of omgangsregeling. Hoe de regeling ook tot stand komt, u moet zich er allebei aan houden.

Omgangsregeling of zorgregeling?

Ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag spreken een zorgregeling af. Deze regeling bevat afspraken over hoe ouders de zorgtaken en opvoedingstaken verdelen. Als één ouder het gezag heeft, spreken de ouders een omgangsregeling af.

Veelgestelde vragen

 • Wat is een zorgregeling of omgangsregeling?

  In een zorgregeling of omgangsregeling worden de afspraken vastgelegd over het contact tussen het kind en de ouder(s). Dit kan gaan om bezoek, maar ook om andere contacten, zoals telefonisch contact, per brief of kaartje, per e-mail of via chat. Een zorgregeling of omgangsregeling wordt vaak vastgelegd in een ouderschapsplan.

  Er is geen standaard zorgregeling of omgangsregeling. Zolang de ouders het eens zijn over de zorgregeling of omgansgregeling, kan er worden afgesproken wat zij wensen. Afspraken in een zorgregeling of omgangsregeling kunnen heel gedetailleerd zijn, als daar behoefte aan is. Meestal staat in een zorgregeling of omgangsregeling:

  • Wanneer de kinderen naar de ouder gaan;
  • Hoelang zij daar blijven;
  • Hoe de schoolvakanties worden geregeld;
  • Wie de kinderen ophaalt en/of brengt.
 • Wat is co-ouderschap?

  Co-ouderschap is de afspraak tussen beide ouders om de dagelijkse opvang en opvoeding van de kinderen zoveel mogelijk gelijk te verdelen. Kinderen zijn dan bijvoorbeeld drie dagen bij de ene en vier dagen bij de andere ouder. Of om de week.

  Co-ouderschap is geen officiële wettelijke term. Uit de rechtspraak volgt dat co-ouderschap een verdeling van de zorg- en opvoedingstaken op 50/50 basis is. Maar het kan ook gaan om een andere regeling. Als de ouders maar ongeveer hetzelfde aandeel in de opvoeding en verzorging van de kinderen hebben.

  De ouders moeten natuurlijk rekening moeten houden met het belang van het kind. Daarnaast zijn de volgende omstandigheden onmisbaar voor het slagen van een co-ouderschapsregeling:

  • een goede ouderschapsrelatie;
  • wederzijds respect en goede afstemming;
  • communicatie tussen de ouders.

  Veel ouders kiezen er bij co-ouderschap voor de kosten van de kinderen en bijvoorbeeld de kinderbijslag te delen. Maar dat hoeft niet. Uitgangspunt blijft dat dat beide ouders bijdragen in de kosten van de kinderen, naar rato van de draagkracht. Het kan in een co-ouderschapssituatie zo zijn dat er een verschil van inkomen (daarmee ook draagkracht) tussen beide ouders is. De ouder die het meest verdiend, zal in dat geval kinderalimenatie betalen.

  Meer informatie over het verdelen van de kosten en financiële tegemoetkomingen bij co-ouderschap vindt u op de website van het Nibud.

 • Wat is een ouderschapsplan?

  Ouders zijn verplicht om bij echtscheiding een ouderschapsplan op te stellen met afspraken over de verzorging, kinderalimentatie en informatie-uitwisseling over hun minderjarige kinderen. Alleen ouders die samenwonen, maar geen gezamelijk gezag over hun kinderen hebben, zijn niet verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

  Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u een handig hulpmiddel om online zelf een echtscheidingplan en ouderschapsplan te maken. 

  Meer informatie over het ouderschapsplan  vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Wie hebben er recht op omgang?

  De volgende personen hebben een wettelijk recht op omgang:

  • De kinderen zelf (tot hun 18e).
  • De ouder bij wie de kinderen grotendeels niet wonen. 
  • De vader die het kind erkend heeft, ook al is hij niet getrouwd met de moeder en/of heeft hij nooit met haar samengewoond.

  Andere personen die een band met het kind hebben, hebben geen wettelijk recht op omgang. Zij kunnen de rechter wel vragen om een omgangsregeling vast te stellen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de biologische vader of de grootouders.

 • Wat kan ik doen als het niet lukt om samen een zorgregeling of omgangsregeling op te stellen?

  Als het niet lukt om een zorgregeling of omgangsregeling samen op te stellen, kunt u ook een mediator (bemiddelaar) vragen om te helpen een zorgregeling of omgangsregeling op te stellen. De mediator neemt geen beslissingen, maar zorgt ervoor dat beide ouders hun kant van het verhaal kunnen vertellen. Dit kan helpen om een goede zorgregeling of omgangsregeling op te stellen die voor iedereen haalbaar is.

  Komt u er ook via een bemiddelaar niet uit? Dan kunt u de rechter vragen om een zorgregeling of omgangsregeling. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.
  Ook uw kinderen kunnen de rechter vragen om een zorgregeling of omgangsregeling. Ze kunnen de rechter bellen of een briefje schrijven. Dit kan ook als ze nog geen 12 jaar zijn. De rechter oordeelt over het verzoek. Kinderen kunnen voor hulp eventueel terecht bij een kinderrechtswinkel.

  Als de zorgregeling of omgangsregeling er eenmaal is, dan moeten beide ouders zich aan de zorgregeling of omgangsregeling houden.

 • Kan een bestaande zorgregeling of omgangsregeling later worden gewijzigd?

  Ja. Als de omstandigheden veranderen, kan de zorgregeling of omgangsregeling worden gewijzigd. Dat geldt zowel voor regelingen die u onderling hebt afgesproken, als voor regelingen die door de rechter zijn vastgesteld. 

  Ook uw kinderen kunnen de rechter vragen om de zorgregeling of omgansgregeling te veranderen of te beëindigen. Ze kunnen de rechter bellen of een briefje schrijven. Dit kan ook als ze nog geen 12 jaar zijn. De rechter oordeelt over het verzoek. Kinderen kunnen voor hulp eventueel terecht bij een kinderrechtswinkel.

  Een verzoek tot wijziging moet door een advocaat worden ingediend. De rechter kan dan een nieuwe zorgregeling of omgansgregeling vaststellen of de bestaande zorgregeling of omgangsregeling tijdelijk of definitief beëindigen.

 • Kan er na de scheiding nog een zorgregeling of omgangsregeling worden vastgesteld?

  Ja, ook nadat de scheiding al (lang) is uitgesproken, kunt u via een advocaat de rechter om een zorgregeling of omgangsregeling vragen. Dat geldt ook voor kinderen, zelfs als ze nog geen 12 jaar zijn. Ze kunnen de rechter bellen of een briefje schrijven. Dit kan ook als ze nog geen 12 jaar zijn. De rechter oordeelt over het verzoek. Kinderen kunnen voor hulp eventueel terecht bij een kinderrechtswinkel.

 • Kunnen grootouders verzoeken om een zorgregeling of omgangsregeling?

  Grootouders hebben geen wettelijk recht op omgang met hun kleinkinderen. Maar als grootouders hun kleinkinderen niet (meer) mogen zien, dan kunnen de grootouders de rechter wel vragen om een omgangsregeling vast te stellen. 

  In een gerechtelijke procedure moeten de grootouders eerst aantonen dat zij in een ‘nauwe persoonlijke betrekking’ met hun kleinkind staan. Dit wordt ook wel ‘family life’ genoemd. Of hiervan sprake is, hangt af van de specifieke situatie. De (biologische) verwantschap alleen is niet voldoende. Er moeten bijzondere omstandigheden zijn. Daarna moet de rechter vaststellen of omgang tussen grootouders en hun kleinkind wel in het belang van dit kind is.

  Uit rechtspraak blijkt dat het niet eenvoudig is voor grootouders om omgang met het kleinkind te krijgen.

 • Meer weten?

  Download de brochure Uit elkaar.. en de kinderen dan? voor informatie over de positie van kinderen als hun ouders scheiden.

  Op de website gids echtscheiding en omgangsregeling vindt u ook praktische informatie.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Echtscheiding
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.