Wat gebeurt er bij scheiding met mijn nabestaandenpensioen?

Als u bent gescheiden en uw ex-partner overlijdt, heeft u recht op (een deel van) het nabestaandenpensioen. Dit wordt 'bijzonder nabestaandenpensioen' of 'partnerpensioen' genoemd. Het bijzonder nabestaandenpensioen bestaat uit het hele bedrag dat is opgebouwd tot aan het tijdstip van de echtscheiding.

Volgens de Pensioenwet hebben, zowel ex-echtgenoten als ex-geregistreerd partners, recht op bijzonder nabestaandenpensioen. Soms hebben samenwonende partners recht op bijzonder nabestaandenpensioen na verbreking van de relatie.

U kunt aan het pensioenfonds van uw ex-partner vragen om een bewijs van aanspraak op nabestaandenpensioen.

Veelgestelde vragen

  • Ik was onder huwelijkse voorwaarden getrouwd. Heb ik dan recht op bijzonder nabestaandenpensioen?

    Ook als u was getrouwd buiten iedere gemeenschap van goederen (koude uitsluiting), dan heeft u als ex-partner recht op bijzonder nabestaandenpensioen. Als u dat wilt, kunt u geheel of gedeeltelijk afzien van dit recht. 

    Dit regelt u in de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant. Het is belangrijk dat u duidelijk laat opnemen dat u afziet van het nabestaanden pensioen. Anders blijft de Pensioenwet gelden, waarin ex-partners recht hebben op nabestaandenpensioen.

  • Mijn ex-partner is opnieuw getrouwd. Heb ik dan recht op bijzonder nabestaandenpensioen?

    Ook als uw ex-partner opnieuw is getrouwd, heeft u nog steeds recht op het bijzonder nabestaandenpensioen. Uw deel van het pensioen wordt bij overlijden in mindering gebracht op het pensioen van de latere echtgenote van uw ex-partner. 

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Echtscheiding
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.