Wanneer kom ik voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) in aanmerking?

U komt alleen in aanmerking voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), als u eerst via schuldhulpverlening heeft geprobeerd uw schulden op te lossen. Via een juridische procedure kunt u de rechter verzoeken u toe te laten tot Wsnp. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen.

De voorwaarden om toegelaten te kunnen worden tot Wsnp zijn:

 • U kunt uw schulden niet meer zelf regelen (problematische schulden);
 • U bent in de voorgaande vijf jaar ‘te goeder trouw’ geweest en heeft niet bewust schulden gemaakt. Hierbij moet u denken aan fraude, een misdrijf of onverantwoordelijk gedrag;
 • U heeft geprobeerd uw schulden te regelen via een schuldhulpverleningstraject en hiervoor wordt een verklaring afgegeven dat dit traject mislukt is;
 • U zit niet in de Wsnp en heeft hier de afgelopen 10 jaar niet in gezeten;
 • U zult de verplichtingen nakomen van de Wsnp en uw best doen zo veel mogelijk te verdienen.

Als u niet voldoet aan de toelatingseisen, kan de rechtbank het verzoek tot toelating Wsnp toch toewijzen, als blijkt dat u de oorzaken van de problemen onder controle heeft gekregen.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer wordt mijn Wsnp-verzoek afgewezen?

  Het verzoek tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) wordt afgewezen als:

  • De Wsnp al is toegewezen voor u;
  • De poging tot buitengerechtelijke schuldregeling (minnelijke traject) niet is uitgevoerd.
  • U schulden heeft uit een onherroepelijke veroordeling ter zake van één of meerdere misdrijven (die ontstaan zijn in de 5 jaar voorafgaand aan het verzoek);
  • U de afgelopen tien jaar al een keer in de Wsnp heeft gezeten.
 • Wat kan ik doen als mijn Wsnp-verzoek wordt afgewezen?

  Als uw Wsnp-aanvraag wordt afgewezen, dan kunt u:

  1. binnen 8 dagen na de uitspraak van de rechter in hoger beroep. U kunt in hoger beroep als u bij de zitting aanwezig bent geweest;
  2. binnen 14 dagen na de uitspraak in verzet tegen de beslissing. U kunt alleen in verzet tegen de beslissing als u niet op de zitting aanwezig bent geweest. 

  Neem in beide situaties zo snel mogelijk contact op met het Juridisch Loket. Één van onze juristen zal uw situatie met u bespreken en u mogelijk verwijzen naar een advocaat om het hoger beroep of het verzet namens u in te stellen.

 • Wat betekent het voor mij als ik in de Wet schuldsanering (Wsnp) terecht kom?

  Wanneer de rechter vindt dat u in aanmerking komt voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), heeft dat onder andere de volgende gevolgen voor u:

  • De gerechtelijke uitspraak wordt gepubliceerd in de Staatscourant, een dagblad en het online Landelijk Register Schuldsaneringen;
  • U moet drie jaar lang rondkomen van ongeveer 90% van het bijstandsniveau;
  • U heeft geen beheer meer over uw eigen vermogen;
  • U krijgt een bewindvoerder toegewezen die uw financiën beheert;
  • Er geldt een postblokkade voor minimaal 13 maanden;
  • U mag geen nieuwe schulden maken;
  • Uw energie, gas, water, elektriciteit of verwarming mogen niet worden afgesloten of moeten weer worden aangesloten;
  • In de meeste gevallen bent u na drie jaar van uw schulden af en begint u met een zogenaamde schone lei. Schone lei betekent dat de schulden die aan het einde van de Wsnp nog overblijven door schuldeisers niet meer op u verhaald kunnen worden. Dit geldt alleen indien u het traject goed heeft afgerond.
 • Welke verplichtingen heb ik in de Wet schuldsanering (Wsnp)?

  In de Wsnp moet u er alles aan doen om uw schulden af te lossen. U heeft dan de volgende verplichtingen:

  • Afdracht verplichting: één van de belangrijkste verplichtingen is dat u zorgt dat u uw werk behoudt of er alles aan doet om werk te krijgen.
  • Inlichtingenplicht: u moet uw bewindvoerder op de hoogte houden over alles wat van invloed is op uw situatie, zoals een huwelijk, samenwonen of het verkrijgen van een erfenis.  De bewindvoerder moet hier niet om vragen; u moet dit uit uzelf melden.
  • Inspanningsverplichting: u moet zoveel mogelijk inkomsten voor de schulden proberen te krijgen, dus de bewindvoerder kan u vragen extra te solliciteren.
  • U mag geen nieuwe schulden maken.

  Als u niet aan deze verplichtingen voldoet, kan de bewindvoerder beslissen de rechter te vragen om de Wsnp te beëindigen. U krijgt dan geen schone lei en de schuldeisers kunnen de schulden weer bij u innen.

 • Wat gebeurt er als ik mij niet aan de verplichtingen houd van de Wet schuldsanering (Wsnp)?

  Als u zich niet aan de voorwaarden houdt, zal de Wsnp tussentijds worden gestopt. Dit betekent dat alle schuldeisers de schulden weer bij u kunnen innen (door bijvoorbeeld beslag te leggen).

  U kunt ook failliet verklaard worden. U krijgt dan een curator toegewezen en er wordt een rechter-commissaris benoemd. Als u niet genoeg inkomen of opbrengst uit verkoop van uw spullen heeft, zal het faillissement worden opgeheven wegens ‘gebrek aan baten’. Dit betekent dat de schulden niet worden afgelost en de schuldeisers de vorderingen weer bij u kunnen innen. Vaak worden de kosten van het faillissement ook door u betaald.

 • Beter failliet of beter Wet schuldsanering (Wsnp)?

  Het belangrijkste voordeel van de Wet Schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is dat u aan het einde van de termijn helemaal schuldenvrij bent. Ook als binnen die termijn niet alle schulden zijn afgelost. De resterende schulden worden kwijtgescholden.

  Bij een faillissement is dat niet het geval. Als u niet genoeg inkomen of opbrengst uit verkoop van uw spullen heeft, zal het faillissement worden opgeheven wegens ‘gebrek aan baten’. Dit betekent dat de schulden niet worden afgelost en de schuldeisers de vorderingen weer bij u kunnen innen. Vaak worden de kosten van het faillissement ook door u betaald. Een faillissement is geen blijvende oplossing.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over Wsnp niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket legt u graag de toelatingseisen uit. Wilt u een verzoek indienen bij de rechtbank? Vraag dan hulp aan de afdeling schuldhulpverlening van uw gemeente.

  Het Juridisch Loket helpt niet wanneer uw verzoek tot Wsnp is afgewezen of uw Wsnp tussentijds wordt beëindigd. Het Juridisch Loket kan u doorverwijzen naar een advocaat om tegen de afwijzing of beëindiging hoger beroep aan te tekenen. U heeft maar 8 dagen voor het beroep, dus neem direct contact op met één van onze juristen.

  Bent u opgeroepen voor de eindzitting en heeft uw bewindvoerder negatief geadviseerd over de schone lei? En wilt u nu al rechtsbijstand van een advocaat? Houdt dan rekening met hoge kosten. De Raad voor Rechtsbijstand geeft in dit stadium nog geen subsidie voor advocaatkosten.

 • Meer weten?

  Download de folders van Bureau Wsnp met meer informatie over de Wet schuldsanering natuurlijke persononen.

  Of neem contact op met Bureau Wsnp Helpdesk via telefoonnummer 088 - 787 19 10 (lokaal tarief). Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 13.00 uur.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Schulden & incasso
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.