Mag op mijn loon of uitkering beslag worden gelegd?

Wanneer u een rekening niet heeft betaald, kan een schuldeiser de rechter vragen om u toch de rekening te laten betalen. Als de rechter heeft besloten dat u de rekening moet betalen, komen daar ook hoge kosten voor de procedure bij. De rechter zet zijn uitspraak in een vonnis. De schuldeiser kan vervolgens een deurwaarder inschakelen om het vonnis 'uit te voeren'.

Als u het verschuldigde bedrag niet in één keer kunt betalen, dan kan de deurwaarder beslag leggen op uw loon of uitkering. Uw werkgever of uitkeringsinstantie moet meewerken aan het loonbeslag. Een deel van uw loon of uitkering gaat dan rechtstreeks naar de schuldeiser. Er moet een deel voor u overblijven om van te leven. Dit heet de beslagvrije voet.

Let op:

Er zijn ook schuldeisers die geen vonnis van de rechter nodig hebben. Dit zijn vaak overheidsinstanties.

Veelgestelde vragen

 • Hoe gaat loonbeslag in zijn werk?

  Bij loonbeslag gaat een gedeelte van uw loon of uitkering rechtstreeks naar de deurwaarder. Het gedeelte van het loon of uitkering dat aan u wordt overgemaakt wordt de ‘beslagvrije voet’ genoemd.

  De deurwaarder moet een aantal stappen volgen voordat hij loonbeslag kan leggen:
  1. De deurwaarder overhandigt eerst het vonnis aan u.
  2. Dan betekent hij het 'beslagexploot' aan uw werkgever of uitkeringsinstantie. Dit is een officieel stuk waarin staat dat er beslag mag worden gelegd.
  3. Hetzelfde beslagexploot moet de deurwaarder opnieuw aan u betekenen. Hiervoor heeft hij 8 dagen de tijd. 
  4. Uw werkgever of uitkeringsinstantie moet vervolgens binnen 4 weken aangeven hoe hoog het loon of de uitkering is. Dit wordt een verklaring genoemd. 
  5. Wanneer de deurwaarder de verklaring van uw werkgever of uitkeringsinstantie heeft ontvangen, moet hij die binnen 3 dagen bij u afgeven.
  6. Vervolgens zal uw werkgever of uitkeringsinstantie een gedeelte van uw loon aan de deurwaarder overmaken.

  De deurwaarder zal het loonbeslag stoppen als de hele vordering is betaald.

 • Welk gedeelte van mijn loon mag ik houden (beslagvrije voet)?

  Het gedeelte wat overblijft na loonbeslag wordt aan u overgemaakt. In de wet is geregeld dat dit voldoende moet zijn om van te leven. Dit deel wordt de beslagvrije voet genoemd.

  Er zijn een aantal normen vastgesteld als uitgangspunt voor de beslagvrije voet. Toch is de hoogte van de beslagvrije voet niet voor iedereen gelijk. De hoogte is namelijk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Er wordt naar de volgende factoren gekeken:

  • uw gezinssamenstelling;
  • de hoogte van uw inkomen;
  • eventueel teruggaven/toeslagen van de Belastingdienst;
  • uw zorgkosten;
  • uw woonlasten.

  U bent verplicht de deurwaarder te informeren over uw persoonlijke situatie. De deurwaarder kan dan de juiste beslagvrije voet voor u berekenen. Ook wanneer er tussentijds iets in uw situatie verandert, moet u dit doorgeven aan de deurwaarder, zodat de beslagvrije voet kan worden aangepast.

  Let op:

  De normbedragen van de beslagvrije voet zijn afhankelijk van de geldende bijstandsnormen. Deze wijzigen elke 6 maanden. U kunt uw beslagvrije voet elke 6 maanden opnieuw (laten) berekenen.

  Lees meer informatie over het berekenen van de beslagvrije voet op www.schuldinfo.nl

 • Wat moet ik doen als de beslagvrije voet niet goed is berekend?

  Als de beslagvrije voet niet klopt moet u de deurwaarder vragen de beslagvrije voet aan te passen. Dit kunt u het best doen in een aangetekende brief.

  • Schrijf de deurwaarder een aangetekende brief waarin u duidelijk aangeeft waarom de beslagvrije voet niet klopt.
  • Stuur een berekening mee van de beslagvrije voet en bewijzen om de beslagvrije voet te verduidelijken.
  • Vraag om aanpassing van de beslagvrije voet en vraag ook om het bedrag dat teveel is ingehouden aan u terug te betalen.
  • Bewaar een kopie van de brief en het verzendbewijs. 

  De deurwaarder is verplicht om de beslagvrije voet direct aan te passen, wanneer u de juiste informatie heeft gegeven. Als de deurwaarder dit niet doet, of hij betaalt het bedrag dat teveel is ingehouden niet terug, dan kunt u een klacht indienen bij de deurwaarder.

 • Op welke inkomsten mag de deurwaarder geen beslag leggen?

  Wanneer u bepaalde uitkeringen ontvangt die een bepaald doel hebben, dan mag de deurwaarder daar geen beslag op leggen. Hierbij kunt u denken aan:

  • Kinderbijslag: dit is bedoeld als bijdrage in de verzorging van kinderen;
  • Bijzondere bijstand: dit is met een bepaald doel toegewezen;
  • Studiefinanciering of tegemoetkoming schoolkosten: dit is bedoeld om schoolkosten te betalen;
  • Onkostenvergoeding: dit is direct voor het vergoeden van onkosten, zoals reiskosten;
  • Zorgtoeslag: tenzij uw zorgverzekering uw schuldeiser is;
  • Huurtoeslag: tenzij uw verhuurder uw schuldeiser is;
  • Kinderopvangtoeslag: tenzij de kinderopvang uw schuldeiser is;
  • Voorzieningen van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), zoals uw persoonsgebonden budget;
  • Verhogingen voor hulpbehoevenden van de WAO, WIA of Wajong.
 • Hoe kan ik loonbeslag voorkomen?

  U kunt proberen loonbeslag te voorkomen door de deurwaarder een betalingsregeling aan te bieden. De deurwaarder is echter niet verplicht om de betalingsregeling te accepteren. Let erop dat u een redelijk voorstel doet dat u ook kunt nakomen.

  Bij loonbeslag moet de deurwaarder meerdere officiële stukken afgeven. Hierdoor kunnen de kosten van het beslag hoog oplopen. De hoogte van deze kosten zijn wettelijk vastgelegd.

 • Mag een deurwaarder tegelijkertijd beslag leggen op mijn inkomen, bankrekening en goederen?

  Als één schuldeiser iets bij u te vorderen heeft, mag deze beslag leggen op uw inkomen, bankrekening en goederen. Hij kan op alle drie tegelijk beslag leggen, maar dat kan onredelijk zijn. 

  Het kan ook voorkomen dat er meerdere schuldeisers zijn die tegelijkertijd beslag leggen op uw inkomen, bankrekening en goederen. Dit is toegestaan. 

  Als meerdere schuldeisers loonbeslag leggen op uw loon, moeten zij het bedrag dat op uw loon wordt ingehouden delen. Er kunnen bepaalde schuldeisers zijn die voorrang hebben boven anderen. In elk geval moeten zij in de meeste gevallen rekening houden met de beslagvrije voet.

 • Zijn er schuldeisers die geen vonnis nodig hebben om loonbeslag te mogen leggen?

  Ja, dit zijn overheidsinstanties. Zij kunnen met een dwangbevel beslag leggen. Een dwangbevel krijgt u wanneer u de vordering niet heeft betaald en u geen bezwaar meer kunt maken en niet meer in beroep kunt gaan.

  Voorbeelden van overheidsinstanties zijn:

  • Belastingdienst;
  • Centraal Justieel Incasso Bureau (CJIB);
  • Sociale Verzekeringsbank (SVB);
  • UWV;
  • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO);
  • Kamer van Koophandel (KvK);
  • Sociale Dienst van gemeenten;
  • Gemeenten (bij gemeentelijke belastingen);
  • Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).
 • Wat kan ik doen als ik een klacht over een deurwaarder heb?

  Als u een klacht heeft over een deurwaarder, kunt u deze eerst schriftelijk aan de deurwaarder melden. Wanneer u er vervolgens met het kantoor niet uitkomt zijn er twee mogelijkheden.

  U kunt uw klacht neerleggen bij de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman kijkt naar uw individuele situatie en kan hierin adviseren of bemiddelen. Let op dat de klacht binnen één jaar wordt aangemeld bij de Nationale Ombudsman, nadat de deurwaarder zelf de klacht heeft behandeld. Ook moet het gaan over een ambtshandeling. Een ambtshandeling is een taak die de deurwaarder volgens de wet moet uitvoeren.

  U kunt uw klacht ook neerleggen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders bij de rechtbank Amsterdam. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders toetst op het tuchtrecht. Dit houdt in dat het om een gedraging van de deurwaarder moet gaan, die in strijd is met de tuchtregels. Tuchtregels zijn regels die zijn opgesteld, zodat de deurwaarder zich aan de juiste gedragsregels houdt. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders kan de deurwaarder bijvoorbeeld berispen, een boete opleggen, schorsen of ontzetten uit zijn ambt. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders kan er dus niet voor zorgen dat een beslag wordt opgeheven of dat de beslagvrije voet wordt aangepast. U moet de klacht schriftelijk indienen.

  Let op:

  Bij het indienen van de klacht moet het wel om een gedraging van de deurwaarder gaan. Als u het inhoudelijk niet eens bent met de rekening, kunt u hierover geen klacht bij de Nationale Ombudsman of de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders neerleggen. U moet zich dan in de juridische procedure verweren.

 • Wat is het verschil tussen een deurwaarder en een incassobureau?

  Een (gerechts)deurwaarder is een openbaar ambtenaar die een aantal wettelijke taken mag uitvoeren, zoals dagvaarden, akten opmaken, beslag leggen en panden ontruimen.

  Een incassobureau is een bedrijf dat voor bedrijven en personen rekeningen probeert te innen. Een incassobureau heeft geen dwangmiddelen en geen wettelijke status; iedereen kan een incassobureau beginnen.

  Let op:

  Veel deurwaarders runnen tegelijkertijd een incassobureau. Wanneer ze optreden als incassobureau hebben ze ook die status. Een deurwaarder heeft echter toegang tot meer gegevens dan een incassobureau.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Schulden & incasso
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.