Ik heb een brief ontvangen van een incassobureau. Wat moet ik doen?

Het incassobureau zegt dat u een rekening niet heeft betaald en waarschijnlijk dat u niet heeft gereageerd op één of meer betalingsherinneringen of aanmaningen. U moet dan eerst de kans krijgen om voor een bepaalde datum alsnog te betalen. Het incassobureau rekent extra kosten.

Kies uw situatie:

Ik heb aan bedrijf betaald Ik heb aan incasso-bureau betaald Ik heb een betalings regeling getroffen

Ons advies:

Wanneer u de rekening aan het bedrijf heeft betaald, voordat deze de zaak aan het incassobureau heeft doorgegeven, moet de zaak bij het incassobureau worden gesloten. U moet het incassobureau wel laten weten dat u al heeft betaald.

 • Schrijf het incassobureau een aangetekende brief (voorbeeldbrief) waarin u aangeeft dat de rekening al aan het bedrijf of de schuldeiser betaald is.
 • Stuur kopieën van de betalingsbewijzen mee. Dit kan een pinbon zijn, maar ook een kopie van de bankafschriften.
 • Bewaar een kopie van de brief en het verzendbewijs.

Ons advies:

Wanneer u de rekening aan het incassobureau heeft betaald, moet de zaak bij het incassobureau worden gesloten. Volg deze stappen:

 • Stuur een aangetekende brief (voorbeeldbrief) naar het incassobureau. Leg in uw brief uit dat de rekening al betaald is.
 • Stuur kopieën van de betalingsbewijzen mee. Dit kan een pinbon zijn, maar ook een kopie van de bankafschrift.
 • Bewaar een kopie van deze brief met het verzendbewijs.

Ons advies:

Als u de rekening niet in één keer kunt betalen, kunt u met de schuldeiser of met het incassobureau een betalingsregeling treffen. Het incassobureau is echter niet verplicht om een betalingsregeling te treffen of akkoord te gaan met een regeling die u voorstelt. 

Vaak wordt de betalingsregeling schriftelijk bevestigd. Wanneer de schuldeiser of het incassobureau de regeling niet schriftelijk aan u heeft bevestigd, kunt u dit zelf doen.

 • Schrijf een aangetekende brief aan het incassobureau, waarin u aangeeft dat er een betalingsregeling is getroffen. Geef ook aan in hoeveel termijnen het bedrag zal worden betaald en hoe hoog de aflossingsbedragen zijn.
 • Laat uw goede wil zien en betaal vast de eerste termijn. Als u al wat heeft afgelost, stuur een kopie van de betaalbewijzen mee. Dit kan een pinbon zijn, maar ook een kopie van de bankafschriften.
 • Bewaar een kopie van de brief en het verzendbewijs.
Ik ben het niet eens met de rekening Ik ben het niet eens met de incasso-kosten Ik kan de rekening (nu) niet betalen Ik ben het vergeten

Ons advies:

Wellicht heeft u een goede reden waarom u de rekening niet wil betalen. Een reden zou kunnen zijn dat u geen enkele overeenkomst heeft met de schuldeiser. Een andere reden zou kunnen zijn dat er iets anders met de schuldeiser is afgesproken over de betaling. U moet natuurlijk wel bewijzen hebben.

 • Schrijf een aangetekende brief  (voorbeeldbrief) naar het incassobureau. Leg in uw brief duidelijk uit waarom u het niet eens bent met de vordering.
 • Stuur eventueel bewijzen mee om het standpunt te verduidelijken.
 • Vraag in uw brief om bewijsstukken die de schuldeiser of het incassobureau heeft om hun standpunt te onderbouwen.
 • Bewaar een kopie van de brief en het verzendbewijs.

Wanneer u het niet eens bent met de rekening, kunt u deze beter niet betalen totdat u er met de schuldeiser uitkomt. U kunt het gedeelte van de rekening, waar u het mee eens bent, wel betalen.

Ons advies:

Wanneer u te laat betaalt, kan de schuldeiser of het incassobureau 'incassokosten' in rekening brengen. Controleer of deze juist zijn bij:

Welke incassokosten moet ik betalen?

Zijn er teveel incassokosten berekend, dan kunt hier tegen protesteren:

 • Schrijf een aangetekende brief (voorbeeld) naar het incassobureau, waarin u duidelijk aangeeft welke incassokosten u redelijk vindt en welke niet.
 • Betaal het gedeelte van de rekening waarmee u het wel eens bent.
 • Bewaar een kopie van de brief en het verzendbewijs.

Zorg ervoor dat u de kosten betaalt, die wel juist zijn berekend. Een incassobureau zou voor het resterende bedrag alsnog naar de rechter kunnen stappen.

Ons advies:

Is de rekening juist, maar kunt u niet (alles in een keer) betalen? Dan kunt u de schuldeiser of het incassobureau om een betalingsregeling vragen. Volg dan deze stappen:

 • Schrijf een aangetekende brief (voorbeeld) naar het incassobureau, waarin u vraagt om een betalingsregeling.
 • Doe zelf een voorstel in hoeveel termijnen u het bedrag gaat betalen en hoe hoog de aflossingsbedragen zijn. Zorg ervoor dat u een betalingsregeling afspreekt die u kunt nakomen. Het incassobureau zal een tweede keer misschien minder snel mee willen werken, als u de eerste regeling niet bent nagekomen.
 • Laat uw goede wil zien en betaal alvast de eerste termijn. Als u al wat heeft afgelost, stuur een kopie van de betaalbewijzen mee. Dit kan een pinbon zijn, maar ook een kopie van de bankrekeningafschriften.
 • Vaak wordt de betalingsregeling schriftelijk bevestigd. Wanneer de schuldeiser of het incassobureau de betalingsregeling niet schriftelijk aan u heeft bevestigd, kunt u dit alsnog zelf schriftelijk bevestigen.

Het incassobureau is echter niet verplicht om een betalingsregeling met u te treffen of akkoord te gaan met de regeling die u voorstelt.

Let op:

Probeer te voorkomen dat de schuldeiser naar de rechter gaat. Het is namelijk alleen zinvol om de rechter om zijn mening te vragen als u een goede reden heeft om niet te betalen. De rechter oordeelt alleen of de rekening klopt en kan niet beslissen over een betalingsregeling. Wanneer de rechter u veroordeelt tot het betalen van de rekening, moet u ook de (hoge) kosten van de procedure betalen.

Meer informatie vindt u op Zelfjeschuldenregelen.nl van het Nibud.

Ons advies:

Wanneer u de rekening vergeten bent te betalen, moet u deze alsnog zo snel mogelijk betalen aan het incassobureau. Wanneer u de rekening niet in één keer kunt betalen, kunt u vragen om een betalingsregeling. Volg dan deze stappen:

 • Schrijf een aangetekende brief (voorbeeld) naar het incassobureau, waarin u vraagt om een betalingsregeling.
 • Doe zelf een voorstel in hoeveel termijnen u het bedrag gaat betalen en hoe hoog de aflossingsbedragen zijn. Zorg ervoor dat u een betalingsregeling afspreekt die u kunt nakomen. Het incassobureau zal een tweede keer misschien minder snel mee willen werken, als u de eerste regeling niet bent nagekomen.
 • Laat uw goede wil zien en betaal alvast de eerste termijn. Als u al wat heeft afgelost, stuur een kopie van de betaalbewijzen mee. Dit kan een pinbon zijn, maar ook een kopie van de bankrekeningafschriften.
 • Vaak wordt de betalingsregeling schriftelijk bevestigd. Wanneer de schuldeiser of het incassobureau de betalingsregeling niet schriftelijk aan u heeft bevestigd, kunt u dit alsnog zelf schriftelijk bevestigen.

Wanneer u te laat betaalt, kan de schuldeiser of het incassobureau 'incassokosten' in rekening brengen. Check of deze correct zijn bij: 

Welke incassokosten moet ik betalen?

Let op:

Probeer te voorkomen dat de schuldeiser naar de rechter gaat. Het is namelijk alleen zinvol om de rechter om zijn mening te vragen als u een goede reden heeft om niet te betalen. De rechter oordeelt alleen of de rekening klopt en kan niet beslissen over een betalingsregeling. Wanneer de rechter u veroordeelt tot het betalen van de rekening, moet u ook de (hoge) kosten van de procedure betalen.

Veelgestelde vragen

 • Is een schuldeiser of incassobureau verplicht een betalingsherinnering te sturen?

  Volgens de nieuwe regeling per 1 juli 2012 zijn schuldeisers en incassobureaus verplicht een betalingsherinnering (oftewel een aanmaning) te sturen. Na deze betalingsherinnering moet u 14 dagen de tijd krijgen om de rekening alsnog te betalen. In deze zogenaamde 14-dagenbrief moet worden gemeld dat er incassokosten worden berekend als u niet betaalt en hoe hoog deze incassokosten mogen zijn. Als u binnen 14 dagen nog steeds niet heeft betaald, moet u naast de vordering ook de incassokosten betalen. Het incassobureau hoeft u hiervoor dus niet opnieuw een brief te sturen.

  Voor openstaande rekeningen vóór 1 juli 2012 is het ontbreken van een betalingsherinnering geen reden om de incassokosten niet te betalen.

 • Wat moet ik doen als de zaak al is doorgestuurd naar de deurwaarder?

  Als de zaak is doorgestuurd naar een deurwaarder, kunt u de brieven die u aan het incassobureau heeft verstuurd ook naar de deurwaarder sturen. De deurwaarder zal dan in samenspraak met de schuldeiser bepalen of u voor de rechter moet komen om uw standpunt te verdedigen. Mocht u van de rechter geen gelijk krijgen, dan moet u ook de (hoge) kosten van de procedure betalen.

 • Wat is het verschil tussen een deurwaarder en een incassobureau?

  Een (gerechts)deurwaarder is een openbaar ambtenaar die een aantal wettelijke taken mag uitvoeren, zoals mensen dagvaarden, akten opmaken, beslag leggen en panden ontruimen.

  Een incassobureau is een bedrijf dat voor andere bedrijven en personen rekeningen probeert te innen. Een incassobureau heeft geen dwangmiddelen en geen wettelijke status; iedereen kan een incassobureau beginnen.

  Let op:

  Veel deurwaarders runnen tegelijkertijd een incassobureau. Wanneer ze optreden als incassobureau hebben ze ook die status. Een deurwaarder heeft echter toegang tot meer gegevens dan een incassobureau.

 • Waar kan ik een klacht indienen over een incassobureau?

  Heeft u een klacht over het optreden van het incassobureau? Dien uw klacht schriftelijk in bij het incassobureau. Als de klacht niet goed opgelost wordt, kunt u de klacht neerleggen bij de Nederlandse Vereniging van Incasso-Ondernemingen (NVI), wanneer het incassobureau hierbij aangesloten is.

  Voor niet aangesloten incassobureaus zijn geen andere klachtmogelijkheden. Wel kunt u overwegen de rekening niet te betalen, zodat de schuldeiser uiteindelijk de zaak aan een rechter zal voorleggen.

  Let op:

  De rechter kijkt alleen of de rekening klopt. De rechter kan niet beslissen over een betalingsregeling of de brieven die u van het incassobureau gekregen heeft.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Schulden & incasso
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.