Wat doet een bewindvoerder tijdens de Wsnp?

U kunt met een bewindvoerder in de Wsnp te maken krijgen, wanneer u meerdere schulden heeft en het niet meer lukt om deze te betalen.

De bewindvoerder is in principe geen budgetbeheerder en ook geen belangenbehartiger. U blijft dus zelf verantwoordelijk voor het betalen van de lopende vaste lasten. Ook als er voorzieningen zijn waar u recht op heeft, moet u deze zelf aanvragen. De rechtbank kan u daartoe zelfs verplichten.

De bewindvoerder moet verantwoording afleggen aan de rechter-commissaris. De bewindvoerder handelt volgens de zogenaamde Recofa richtlijnen. De Recofa richtlijnen bevatten regels die van toepassing zijn tijdens schuldsaneringsregelingen.

Veelgestelde vragen

 • Wat kan ik doen als ik een klacht heb over mijn bewindvoerder tijdens de Wsnp?

  Wanneer u het vermoeden heeft dat er een fout is gemaakt door de bewindvoerder, dan zult u dit schriftelijk aan de bewindvoerder kenbaar moeten maken. Deze moet u uitleg geven over bepaalde handelingen of keuzes die zijn gemaakt. Een bewindvoerder moet zich aan bepaalde richtlijnen houden.

  Mogelijk komt u er met de bewindvoerder niet uit en bent u het niet eens met de uitleg van de bewindvoerder. In dat geval kunt u de klacht of het bezwaar neerleggen bij de rechter-commissaris. De rechter-commissaris kan een beslissing nemen over de klacht of het bezwaar. Wie de rechter-commissaris in uw situatie is, kunt u nalezen in uw vonnis of in het insolventieregister. Het insolventieregister bevat gegevens van o.a. de personen die tot de Wsnp zijn toegelaten.

  Uw bewindvoerder moet zich ook aan een gedragscode houden. Doet uw bewindvoerder dit niet, dan kunt u uw klacht indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Meer over de klachtregeling voor bewindvoerders Wsnp leest u op de website van bureau Wsnp.

 • Wat is het verschil tussen beschermingsbewindvoerder en een bewindvoerder Wsnp?

  In de Wsnp blijft u handelingsbekwaam. Dat betekent dat u bijvoorbeeld zelf overeenkomsten mag sluiten. U bent echter niet meer beschikkingsbevoegd. Dat betekent dat uw bewindvoerder beslist over uw vermogen en bezittingen.

  Bij beschermingsbewind bent u niet handelingsbekwaam en ook niet beschikkingsbevoegd. U mag dus bijvoorbeeld geen overeenkomsten sluiten en ook niet over uw eigen vermogen en bezittingen beslissen.

  Let op:

  Sinds 1 januari 2014 is het hebben van problematische schulden een reden voor beschermingsbewind. In de praktijk spreekt men vaak van schuldenbewind. Hierbij krijgt u een bewindvoerder die zorgt voor een stabiele situatie voor de toelating tot de Wsnp.

 • Wie wordt er als bewindvoerder in de Wsnp benoemd?

  Als u om toelating tot de Wsnp heeft verzocht bij de rechtbank, dan zal de rechter een professionele bewindvoerder voor u aanwijzen. U kunt echter een voorkeur voor een bewindvoerder aangeven bij de rechter.

 • Wanneer wordt het bewind beëindigd?

  Na het afleggen van rekening en verantwoording aan de rechtbank, houden de taken van de bewindvoerder ten aanzien van de boedel op. Dit gebeurt nadat de regeling wordt beëindigd.

  De regeling kan om verschillende redenen eindigen. Als u aan alle verplichtingen heeft voldaan, krijgt u doorgaans na 3 jaar een schone lei. Alle openstaande vorderingen komen dan te vervallen. Het kan ook voorkomen dat de bewindvoerder vindt dat u niet aan uw verplichtingen heeft voldaan. Dan kan hij de rechter-commissaris vragen de regeling tussentijds te beëindigen. In dat geval kunt u binnen 8 dagen na de datum van die uitspraak in beroep.

 • Wie kan om toelating tot de Wsnp verzoeken?

  Officieel bent u degene die zelf het verzoek tot toelating tot de Wsnp indient. In de praktijk wordt u hierbij geholpen door een schuldhulpverlener. Dit is vaak een medewerker van de gemeente. Deze helpt u met het inventariseren van de schulden en inkomsten. Ook moet deze een verklaring afgeven dat er geen mogelijkheden zijn om tot een minnelijke regeling te komen. Het verzoek wordt gedaan bij de rechtbank in uw woonplaats.

  Als u samen met uw partner de regeling in gaat zijn jullie beiden 'verzoeker'. Als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, is uw echtgenoot verplicht om het verzoek mede te ondertekenen.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over uw bewindvoerder niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt u graag met informatie over de gedragsregels van uw bewindvoerder tijdens de Wsnp.

  Het Juridisch Loket helpt niet met het opstellen van uw klacht. Uw klachten zijn heel persoonlijk. Heeft u zelf uw klacht beschreven? Dan kan het Juridisch Loket u wel adviseren over de klachtenregeling voor bewindvoerders.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Schulden & incasso
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.