Wanneer en hoe kan ik de algemene voorwaarden aanvechten?

Heeft u een nieuw product gekocht of een abonnement afgesloten? Dan heeft u vaak te maken met algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden staan afspraken over bijvoorbeeld:

 • Tijdstip en manier van betalen;
 • Levering en levertermijnen;
 • Garantie en reparatie;
 • Klachtregeling of geschillenregeling;
 • Annuleringsmogelijkheden en annuleringstermijn.

Volgens de wet zijn algemene voorwaarden 'bindend'. Dat betekent dat u aan de algemene voorwaarden kan worden gehouden op het moment dat u weet dat er algemene voorwaarden geldig zijn. Er zijn twee situaties waarbij u de algemene voorwaarden naast u neer kan leggen:

 1. De verkoper heeft u niet of te laat de algemene voorwaarden laten inzien.
  Ook als u de inhoud van de algemene voorwaarden niet (precies) kent, maar in de gelegenheid bent gesteld om er kennis van te nemen, zijn de voorwaarden bindend. De verkoper moet wel kunnen aantonen dat u de algemene voorwaarden tijdig heeft ontvangen of ingezien. Is dit niet het geval, dan kunt u de algemene voorwaarden ongeldig laten verklaren.

 2. De algemene voorwaarden zijn niet redelijk.
  Als de algemene voorwaarden bindend zijn, betekent dit niet dat de verkoper hierin kan zetten wat hij wil. Er kunnen bepalingen in de algemene voorwaarden staan, die zonder goede reden heel nadelig oftewel 'onredelijk bezwarend' voor u zijn. In de wet staat wanneer dit zo is. Is een bepaling voor u nadelig en in strijd met de wet? Dan kunt u de algemene voorwaarden ongeldig laten verklaren.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer moet de verkoper mij de algemene voorwaarden geven?

  Doet u een aankoop en zijn er algemene voorwaarden van toepassing? Dan moet de verkoper u een duidelijke mogelijkheid geven om de algemene voorwaarden in te zien. Hieronder leest u de mogelijkheden die een verkoper heeft om u op de hoogte te stellen:

  • Vóór of bij het sluiten van de koopovereenkomst. 
  • Als u iets koopt via internet moet u de mogelijkheid krijgen om de algemene voorwaarden op te slaan of (per e-mail) toegestuurd te krijgen.
  • Bij telefonische koop moet u de algemene voorwaarden tijdig per post, fax of e-mail toegestuurd kunnen krijgen.
  • Is overhandigen of toesturen niet mogelijk, dan moet de verkoper aan u melden dat de algemene voorwaarden in de winkel, bij de Kamer van Koophandel of bij de griffie van een rechtbank kunnen worden ingezien. Bovendien moet hij dan melden dat de algemene voorwaarden op verzoek gratis worden opgestuurd.

  Krijgt u niet tijdig de algemene voorwaarden te zien, of vergeet of weigert de verkoper ze te geven? Dan kunt u ze meestal ongeldig laten verklaren.

 • Wanneer zijn algemene voorwaarden 'onredelijk bezwarend'?

  In de wet staat wanneer dit zo is. Er bestaat een '[zwarte]' en '[grijze lijst]'. In de zwarte lijst staan bepalingen die volgens de wet per definitie ‘onredelijk bezwarend’ zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als in de algemene voorwaarden staat dat de verkoper een onredelijke termijn om zijn plichten uit de overeenkomst na te komen.

  In de grijze lijst staan bepalingen die onder omstandigheden ‘onredelijk bezwarend’ kunnen zijn. Het is daarom afhankelijk van de situatie of u deze bepalingen ongeldig kunt laten verklaren. Er moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen als koper en de belangen van de verkoper. Hierbij wordt er ook gekeken naar het type contract en hoe deze tot stand is gekomen. Een voorbeeld van een bepaling die op de grijze lijst staat is dat de verkoper u een contract aanbiedt voor meer dan één jaar zonder goede reden.

  Twijfelt u of een bepaling uit de algemene voorwaarden in strijd is met de wet? Neem dan contact op met één van onze juristen.

 • Wat als de algemene voorwaarden tussentijds veranderen?

  Een verkoper mag de bepalingen uit algemene voorwaarden veranderen als dit staat bepaald in de huidige algemene voorwaarden. Als u een contract heeft met de verkoper en de algemene voorwaarden veranderen, dan moet de verkoper u over de veranderingen informeren. De verkoper heeft een informatieplicht. De verkoper moet u de nieuwe algemene voorwaarden toesturen, zodat u deze kan inzien.

  Als de veranderingen van de algemene voorwaarden voor u grote nadelige gevolgen heeft, mag u het contract per direct opzeggen. U kunt de verkoper een aangetekende brief schrijven waarin u aangeeft het niet eens te zijn met de nieuwe algemene voorwaarden en dat u het contract wilt beëindigen.

 • Hoe laat ik de algemene voorwaarden ongeldig verklaren?

  Als u geen mogelijkheid heeft gehad om de algemene voorwaarden in te zien, dan kunt u de algemene voorwaarden ongeldig laten verklaren. Dit heet in juridische taal 'vernietigen'. Dit kan ook als u van mening bent dat één of meerdere bepalingen uit de algemene voorwaarden onredelijk zijn.

  Dit kunt u doen door de verkoper een aangetekende brief (voorbeeldbrief) te sturen, waarin u vermeldt dat u één of meer bepalingen 'vernietigt'. Zet er duidelijk bij waarom u de bepaling 'vernietigt'.

  Reageert de verkoper niet óf houdt hij vast aan zijn algemene voorwaarden? Dan kunt u de zaak voorleggen aan De Geschillencommissie als de verkoper hierbij is aangesloten of de rechter vragen om de algemene voorwaarden ongeldig te verklaren.
  Het Juridisch Loket kan u niet helpen bij een procedure bij De Geschillencommissie of de rechter. Wij behartigen geen belangen.

  Let op:

  Als één of meer bepalingen uit de algemene voorwaarden ongeldig zijn, betekent dit niet dat het contract of de overige voorwaarden ook niet meer gelden.

 • Meer weten?

  Meer informatie over algemene voorwaarden  van verkopers vindt u op de website van ConsuWijzer.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Algemene voorwaarden
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.