Wanneer en hoe kan ik de algemene voorwaarden aanvechten?

Heeft u een nieuw product gekocht of een abonnement afgesloten? Dan heeft u vaak te maken met algemene voorwaarden. Volgens de wet zijn algemene voorwaarden 'bindend'. Dat betekent dat u aan de algemene voorwaarden kan worden gehouden op het moment dat u weet dat deze geldig zijn.

Er zijn twee situaties waarbij u de algemene voorwaarden naast u neer kunt leggen:

 1. De verkoper heeft u niet of te laat de algemene voorwaarden laten inzien.
  Ook als u de inhoud van de algemene voorwaarden niet (precies) kent, maar in de gelegenheid bent gesteld om er kennis van te nemen, zijn de voorwaarden bindend. De verkoper moet wel kunnen aantonen dat u de algemene voorwaarden tijdig heeft ontvangen of ingezien. Is dit niet het geval? Dan kunt u de algemene voorwaarden ongeldig laten verklaren.

 2. De algemene voorwaarden zijn niet redelijk.
  Als de algemene voorwaarden bindend zijn, betekent dit niet dat de verkoper erin kan zetten wat hij wil. Er kunnen bepalingen in de algemene voorwaarden staan, die zonder goede reden heel nadelig voor u zijn. In de wet staat wanneer dit zo is. Is een bepaling voor u nadelig en in strijd met de wet? Dan kunt u de algemene voorwaarden ongeldig laten verklaren.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wanneer moet de verkoper mij de algemene voorwaarden geven?

  Doet u een aankoop en zijn er algemene voorwaarden van toepassing? Dan moet de verkoper u een duidelijke mogelijkheid geven om de algemene voorwaarden in te zien. Hieronder leest u de mogelijkheden die een verkoper heeft om u op de hoogte te stellen:

  • Vóór of bij het sluiten van de koopovereenkomst. 
  • Als u iets koopt via internet moet u de mogelijkheid krijgen om de algemene voorwaarden op te slaan of (per e-mail) toegestuurd te krijgen.
  • Bij telefonische koop moet u de algemene voorwaarden tijdig per post, fax of e-mail toegestuurd kunnen krijgen.
  • Is overhandigen of toesturen niet mogelijk, dan moet de verkoper aan u melden dat de algemene voorwaarden in de winkel, bij de Kamer van Koophandel of bij de griffie van een rechtbank kunnen worden ingezien. Bovendien moet hij dan melden dat de algemene voorwaarden op verzoek gratis worden opgestuurd.


  Krijgt u niet tijdig de algemene voorwaarden te zien, of vergeet of weigert de verkoper ze te geven? Dan kunt u ze meestal ongeldig laten verklaren.

 • Wanneer zijn algemene voorwaarden 'onredelijk bezwarend'?

  In de wet staat wanneer dit zo is. Er bestaat een 'zwarte' en 'grijze lijst'. In de zwarte lijst staan bepalingen die volgens de wet per definitie ‘onredelijk bezwarend’ zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als in de algemene voorwaarden staat dat de verkoper een onredelijke termijn om zijn plichten uit de overeenkomst na te komen.

  In de grijze lijst staan bepalingen die onder omstandigheden ‘onredelijk bezwarend’ kunnen zijn. Het is daarom afhankelijk van de situatie of u deze bepalingen ongeldig kunt laten verklaren. Er moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen als koper en de belangen van de verkoper. Hierbij wordt er ook gekeken naar het type contract en hoe deze tot stand is gekomen. Een voorbeeld van een bepaling die op de grijze lijst staat is dat de verkoper u een contract aanbiedt voor meer dan één jaar zonder goede reden.

  Twijfelt u of een bepaling uit de algemene voorwaarden in strijd is met de wet? Neem dan contact op met één van onze juristen.

 • Hoe laat ik de algemene voorwaarden ongeldig verklaren?

  Als u geen mogelijkheid heeft gehad om de algemene voorwaarden in te zien, dan kunt u de algemene voorwaarden ongeldig laten verklaren. Dit heet in juridische taal 'vernietigen'. Dit kan ook als u van mening bent dat één of meerdere bepalingen uit de algemene voorwaarden onredelijk zijn.

  Dit kunt u doen door de verkoper een aangetekende brief (voorbeeldbrief) te sturen, waarin u vermeldt dat u één of meer bepalingen 'vernietigt'. Zet er duidelijk bij waarom u de bepaling 'vernietigt'.

  Reageert de verkoper niet óf houdt hij vast aan zijn algemene voorwaarden? Dan kunt u de zaak voorleggen aan De Geschillencommissie als de verkoper hierbij is aangesloten of de rechter vragen om de algemene voorwaarden ongeldig te verklaren.
  Het Juridisch Loket kan u niet helpen bij een procedure bij De Geschillencommissie of de rechter. Wij behartigen geen belangen.

  Als één of meer bepalingen uit de algemene voorwaarden ongeldig zijn, betekent dit niet dat het contract of de overige voorwaarden ook niet meer gelden.